Par Asociāciju statūti

ZTA statūtiŠī ir demo lapa! Visa aktuālā informācija, kas saistīta ar tūrisma iespējām Bauskas novadā atrodama www.visit.bauska.lv , bet par Zemgali www.travelzemgale.lv


Biedrības

“ZEMGALES TŪRISMA ASOCIĀCIJA”

Statūti

Apstiprināti:
Biedrības
“Zemgales Tūrisma Asociācija”
biedru kopsapulcē
Rīgā, Aspāzijas bulvārī 28
2009.gada 18.februārī.


1.nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.2. Biedrības nosaukums ir “Zemgales Tūrisma Asociācija”, turpmāk tekstā- Biedrība
1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā: “Zemgales Tūrisma Asociācija”, angļu valodā: “Zemgale Tourism Association”.
1.3. Biedrības saīsinātais nosaukums - ZTA.
1.4. Biedrības juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi.
2.1. Biedrības mērķis ir veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt mūsdienīgas vidi saudzējošas tūrisma nozares attīstību Zemgalē.
2.2. Biedrības galvenie uzdevumi ir:
2.2.1. Izveidot un regulāri aktualizēt Zemgales tūrisma attīstības plānus: koncepciju, stratēģiju, mārketinga plānus, projektus, u. c.
2.2.2. Veicināt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Zemgalē;
2.2.3. Sekmēt ar tūrismu saistīto uzņēmumu sadarbību;
2.2.4. Sekmēt jaunu darba vietu rašanos;
2.2.5. Panākt investīciju piesaistīšanu tūrisma industrijas attīstībai Zemgalē, izstrādāt un īstenot projektus līdzekļu piesaistei;
2.2.6. Izglītot ar tūrismu saistīto uzņēmumu un organizāciju vadītājus un darbiniekus;
2.2.7. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, tūrisma firmām u.c. organizācijām;
2.2.8. Aizstāvēt savu biedru intereses, pārstāvot tās valstiskās un nevalstiskās institūcijās;
2.2.9. Pārstāvēt biedrus starptautiskajās organizācijās;
2.2.10. Piedalīties standartu, klasifikācijas un sertifikācijas;
2.2.11. Veikt Zemgales tūrisma tirgus izpēti;
2.2.12. Sekmēt informācijas apmaiņu apkopošanu un izplatīšanu;
2.2.13. Zemgales tūrisma produktu identificēšana, izveide un attīstība. Tūrisma infrastruktūras attīstības veicināšana;
2.2.14. Tūrisma izglītības, papildizglītības, speciālistu un tūrisma uzņēmēju kvalifikācijas celšanas veicināšana, pētniecības darba attīstība Zemgalē;
2.2.15. ZTA biedru interešu pārstāvēšana pašvaldību, valsts, ārvalstu institūcijās un citās nevalstiskajās organizācijās.
2.2.16. Zemgales reģiona iesaistīšanās Latvijas, ES kopprojektos, pār robežu sadarbības veicināšana,

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1 Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1 Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde;
4.2 Lēmums par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3 Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4 Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5 Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja;
4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu,
4.5.2. biedrs nepilda Biedrības sapulces un valdes lēmumus,
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.7.Asociācijas biedriem ir tiesības;
4.7.1. vēlēt un tik ievēlētiem Asociācijas pārvaldes struktūrās;
4.7.2. izmantot Asociācijas simboliku tam paradzētajos gadījumos;
4.7.3. ierosināt kopsapulces sasaukšanu;
4.7.4. izmantot visus Asociācijas rīcībā esošos zinātniskos un informatīvos materiālus;
4.7.5. piedalīties Asociācijas valdes sēdēs un iepazīties ar visiem lēmumiem;
4.7.6. izstāties no Asociācijas.
4.8.Asociācijas biedru pienākumi ir;
4.8.1.katru gadu nomaksāt valdes noteiktās biedru naudas;
4.8.2.nomaksāt 50 % no biedra naudas mēneša laikā no iestāšanās brīža Asociācijā un 50% no biedra naudas līdz kārtējā gada beigām;
4.8.3.piedalīties Asociācijas uzdevumu veikšanā;
4.8.4. aizstāvēt un atbalstīt Asociācijas interes;
4.8.5 paziņot Asociācijai par izmaiņām savā darbībā tūrisma jomā.
4.9.Biedrības biedru reģistrē biedru grāmatā.

5.Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. izmantot Biedrības simboliku tam paredzētajos gadījumos;
5.1.5.izstāties no Biedrības;
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4.ievērot savstarpējo ētikas kodeksu;
5.2.5. paziņot Biedrībai par izmaiņām savā darbībā tūrisma jomā.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tik izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana, lēmumu pieņemšana un tās tiesības.
7.1 Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2 Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31. martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulces, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus, neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanas vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.
7.9. Biedru sapulce ir tiesīga:
7.9.1.pieņemt, grozīt un papildināt Biedrības statūtus;
7.9.2. ievēlēt Biedrības valdi un revidentu;
7.9.3. apstiprināt Biedrības darbības programmu, gada pārskatu, darba prioritātes, attīstības stratēģijas;
7.9.4 noteikt iestāšanās un biedru maksas apmēram un to maksāšanas kārtību;
7.9.5.apstiprināt Biedrības gada budžetu;
7.9.6. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības pārtraukšanu, Biedrības reorganizāciju vai likvidēšanu;
7.9.7.pieņemt lēmumus par finansiālu atbalstu vai garantijām Biedrības biedriem;
7.9.8.lemt par dalību citās asociācijās un organizācijās.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija, tās tiesības un pienākumi.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, kurus ievēl uz diviem gadiem,
8.2. Valdes locekļu pienākumi un tiesības:
8.2.1. nodrošināt biedru sapulces sasaukšanu un organizēt tās darbu;
8.2.2.izvēlēt no sava vidus valdes vadītāju;
8.2.3.uzņemt Biedrībā jaunus biedrus, kā arī pieņemt lēmumus par to izslēgšanu no Biedrības;
8.2.4.izstrādāt un apstiprināt Biedrības darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus;
8.2.5. izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē;
8.2.6.algoto darbinieku skaita, to pienākumu un atalgojuma apstiprināšana;
8.2.7.lēmumu pieņemšana par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu vai pārdošanu;
8.2.8.pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.3 Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.nodaļa. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents
9.3.1.veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2.dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3.izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4.sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, bet ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

Valdes priekšsēdētāja:..................................................... / Inese Turkupole-Zilpure
Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, Eiropas mājā, Aspāzijas bulvārī 28